Privacy Statement Theorie.nl

WIE IS THEORIE.NL?

Theorie.nl is de grootste theorie-examensite van Nederland. Op onze website www.theorie.nl (“de Website”) vind je proefexamens voor het CBR theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets. We bieden zowel gratis demo versies als betaalde proefexamens aan. Daarnaast vind je binnen de betaalde omgeving van de Website uitlegvideo’s over de voor jou relevante theorie.

Als je gebruik maakt van onze Website en onze diensten, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en zijn goed beschermd omdat wij altijd gebruik maken van beveiligde SSL-verbindingen. In dit Privacy Statement leggen we je dan ook graag uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van het Privacy Statement is altijd op onze website te vinden.


HOE KUN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN? 

De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens is Theorie.nl B.V. (“Theorie.nl”, “wij”, “onze” of “ons”), statutair gevestigd te (3011 TA) Rotterdam, aan de Blaak 520, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67422756. 

Vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan info@theorie.nl of via gewone post aan de Blaak 520, 3011 TA Rotterdam. 


OP WIE IS DIT PRIVACY STATEMENT VAN TOEPASSING?

Dit Privacy Statement is relevant voor jou als je:
  1. Onze Website bezoekt;
  2. Gebruik maakt van onze diensten (betaalde omgeving met videocursus en proefexamens voor auto, motor of bromfiets);
  3. Diensten aan ons levert (zoals het produceren van het online materiaal);
  4. Contact met ons opneemt;
  5. Bij ons solliciteert. 

HOE VERWERKT THEORIE.NL JOUW PERSOONSGEGEVENS? 

Hieronder lees je welke persoonsgegevens we van jou verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen. Daarbij geven we aan welke geldige reden (ook wel “grondslag”) wij hebben om jouw gegevens te verwerken. Deze grondslag hebben wij op grond van de privacywetgeving nodig om jouw gegevens te mogen verwerken. We lichten ook toe hoe lang wij jouw gegevens bewaren. 

1.  Website - Als je onze Website bezoekt, verzamelen wij technische informatie om de Website optimaal te laten functioneren en om informatie op de gewenste wijze weer te geven. Wij verzamelen onder meer de datum en het tijdstip van jouw bezoek, je IP-adres, het MAC-adres of een ander uniek nummer, de gebruikte browser, de webpagina’s die je bezoekt op onze Website en andere loginformatie (zoals de URL referrer en het land van het IP-adres). De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang te behartigen, dat eruit bestaat om de Website optimaal te laten functioneren. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor maximaal 12 maanden na jouw laatste bezoek aan onze Website.

Wij verzamelen ook informatie over jouw websitebezoek door middel van cookies. Meer informatie over de persoonsgegevens die Theorie.nl verwerkt wanneer je onze Website bezoekt is te vinden in het Cookie Statement.

2.  Bestellingen - Als je op onze Website een code bestelt waarmee je toegang krijgt tot ons volledige aanbod van theorie- en proefexamens, verwerken wij jouw e-mailadres om je de code te kunnen toesturen.
 
Jouw e-mailadres verwerken we om de overeenkomst die je met ons sluit uit te kunnen voeren. We bewaren jouw e-mailadres voor een periode van 12 maanden.

3.  Tracking pixels– Op onze website maken wij gebruik van tracking pixels van aanbieders van sociale media, zoals Facebook en Instagram, om jou relevante aanbiedingen te kunnen laten zien op deze platforms. Middels deze pixels houden we bij welke pagina’s je op onze Website bezoekt en verwerken we jouw IP-adres en andere browsergegevens.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeit uit het gebruik van deze pixels zijn wij gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met de betreffende aanbieder van social media.

Voor het gebruik van deze tracking pixels vragen we om jouw toestemming. Voordat je toestemming geeft voor deze gegevensverwerking, is het raadzaam eerst het privacy statement van de betreffende aanbieders van sociale media door te nemen.

4.  Leveranciers – Als je diensten aan ons levert, zoals het produceren van online materiaal voor de Website, verwerken we jouw naam, adresgegevens, contactgegevens en bankgegevens. Bovendien kan het zo zijn dat we jouw persoonsgegevens (zoals jouw naam) dienen te publiceren, bijvoorbeeld in het geval je uitlegvideo’s die wij op de Website aanbieden presenteert.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de opdrachtovereenkomst die we gesloten hebben uit te kunnen voeren. We bewaren jouw persoonsgegevens voor een periode van 12 maanden.

5.  Werken bij Theorie.nl - Als je bij ons solliciteert, verwerken wij jouw persoonsgegevens (waaronder contactgegevens, CV en motivatiebrief) uitsluitend om te bepalen of je in aanmerking komt voor de vacature waarop je gesolliciteerd hebt of, in geval van een open sollicitatie, om te bepalen of  je in aanmerking komt voor een positie binnen Theorie.nl. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. Dat belang bestaat er in dit geval uit om geschikt nieuw personeel te werven.

Wij bewaren de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Jouw sollicitatiegegevens worden (in geval van een afwijzing) uiterlijk vier weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure door ons verwijderd. Met jouw toestemming kunnen wij jouw gegevens gedurende maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren, om contact met je op te kunnen nemen als er op een later tijdstip een mogelijk geschikte functie vrijkomt.

6.  Direct marketing – Als je een bestelling doet op onze Website, kunnen we jouw e-mailadres gebruiken om je berichten te sturen over soortgelijke producten die wij aanbieden.

Deze gegevens verwerken wij voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang bij direct marketing. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor onze e-mails. In dat geval verwijderen we jouw persoonsgegevens.

7.  Contact - Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen: via e-mail, telefonisch of door het contactformulier op onze Website in te vullen. De gegevens die wij voor dit contact van jou verkrijgen (zoals naam, e-mailadres en/of telefoonnummer), gebruiken wij alleen om jouw vraag te beantwoorden en je van dienst te kunnen zijn. De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om jouw vraag goed te kunnen beantwoorden. We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om jouw vraag te beantwoorden.


MET WELKE DERDEN DEELT THEORIE.NL JOUW PERSOONSGEGEVENS?

De volgende derde partijen kunnen toegang krijgen tot je persoonsgegevens:

1.  Verwerkers - We schakelen partijen in die namens ons persoonsgegevens verwerken (verwerkers), bijvoorbeeld om de Website te hosten en persoonsgegevens op te slaan en te beheren.

2.  Andere derde partijen – Theorie.nl deelt persoonsgegevens met partijen die (gedeeltelijk) als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij betalingen die via onze Website door derde dienstverleners (in ons geval Mollie) worden afgehandeld. Omdat onze samenwerkingspartners zelf (gedeeltelijk) verantwoordelijk zijn voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, moeten zij jou daar zelf over informeren. 

3.  Autoriteiten en rechtshulpverleners - We kunnen persoonsgegevens ook met derden delen als Theorie.nl op basis van wet- en regelgeving verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken, zoals politie en overheidsinstellingen. Ook kan Theorie.nl persoonsgegevens verstrekken op basis van een gerechtelijk bevel, een rechterlijke uitspraak of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.


DOORGIFTE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), namelijk de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming voor internationale doorgiften, gaan wij zorgvuldig na of een passend beschermingsniveau kan worden gewaarborgd. Waar nodig leggen wij regelingen vast in een overeenkomst inzake gegevensoverdracht op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Voor meer informatie over de waarborgen voor internationale gegevensoverdracht kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die in dit Privacy Statement staan vermeld.


WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Onder de privacywetgeving beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

1.  Recht op inzage - Je hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

2.  Recht op rectificatie - Je hebt het recht om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. Indien mogelijk kun je aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.

3.  Recht om vergeten te worden - Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens te wissen. Wij zullen dan nagaan of wij verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als jouw persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

4.  Recht op beperking - In sommige gevallen heb je het recht om ons te verzoeken het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Je kan bijvoorbeeld om beperking verzoeken als de gegevens mogelijk onjuist zijn, of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld.  Als wij gehoor geven aan jouw verzoek, zullen wij gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van privacywetgeving toch geoorloofd is.

5.  Recht op dataportabiliteit – Als wij de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd hebben op jouw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Je hebt daarbij het recht om deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld een andere leverancier van dezelfde dienst. Je kunt ons ook vragen om dat voor jou te doen.

6.  Recht van bezwaar - Je hebt in twee situaties het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, als wij die verwerking gebaseerd hebben op onze gerechtvaardigde belangen.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden verwerken. Je kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens als jouw specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.

Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, zullen wij jouw persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerken. Dat kan anders zijn als wij aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.  Intrekken toestemming - Waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming heb je het recht jouw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze is ingetrokken.


JOUW RECHTEN GEBRUIKEN

Als je gebruik wil maken van je rechten, kun je een verzoek bij ons indienen via info@theorie.nl. Wij beantwoorden jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal daarvan. Wij informeren je binnen een maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging. Als wij geen actie ondernemen op jouw verzoek, informeren wij je snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan een maand na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. 


HEB JE VRAGEN OF KLACHTEN?

Wanneer je een vraag hebt over dit Privacy Statement of wanneer je een klacht hebt of je vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op de privacywetgeving (AVG), kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Statement. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste update: 18 april 2024